امشب با \#دستبند_سبز می خو م... مثل همه ی این اخیر... و فردا برای دیدن تنها امید باقی مانده، به نقش جهان میدان شاه می رویم... برای اینکه پیام روشن ش تن حصر را فریاد بزنیم، برای اینکه صدای اصلاحات را به گوش همه برسانیم و برای اینکه به رئیس جمهور اطمینان بدهیم که برای هر نوع اصلاح، و حصرشکنی تا آ راه محکم پشت هم ایستاده ایم... این بار \#برای_ایران \#برای_


ما همه سبز سبزیم...
منبع :
درخواست حذف این مطلب