اخلاق منش ... خصوصیات اخلاقی وزهد وتقوای آن حضرت به گونه ای بود که حتی دشمنان خویش رانیزشیفته ومجذوب خودکرده بود. بامردم درنهایت ادب تواضع ومهربانی رفتار می کرد وهیچ گاه خود را از مردم جدانمی نمود. یکی ازیاران ... می گوید هیچ گاه ندیدم که ... رضا ع درسخن بر ... ی جفاورزد ونیزندیدم که سخن ... ی را پیش ازتمام شدن قطع کند. هرگز نیازمندی را که می توانست نیازش را برآورده سازد رد نمی کرد در حضورديگري پایش را دراز نمی فرمود. هرگز ندیدم به ... ی ازخدمتکارانش ب


اخلاق منش ...
منبع :
درخواست حذف این مطلب