در این مطلب شما با چگون ... نگارش بخش های مختلف اقدام پژوهی آشنا خواهید شد.هر پروژه اقدام پژوهی شامل بخش های زیر می باشد 1\- صفحه عنوان 4.تقدیم به ... 7. مقدمه 10. پیوست ها 2\- صفحه به نام خدا 5.چکیده 8. متن اصلی گزارش 3\- تشکر و قدردانی 6. فهرست مطالب 9.فهرست منابع ومآخذ


راهـنمـای نـگـارش اقـــــدام پــژوهــــی
منبع :
درخواست حذف این مطلب