عضو گرو ه های پان تورکیسم ترکیه است و چرت و چلاهای آنها را مدام اینور و آنور تکرار می کند. اجبارا در گروهی هستم که از طرف اداره تشکیل شده، برای مطرح شدن و پاسخ دادن مشکلات کتب درسی و سوالات چالش بران ... ز ادبیات در سطح مقاطع تحصیلی دبیرستان، خصوصا در حوزه ی زبان فارسی و لاغیر. جمعی از دبیران ادبیات اداره. مدیر گروه که سمت کشوری دارند؛ مدام در حال تذکر دادن به این نکته اند که فقط مسایل کار فقط مسایل زبان فارسی فقط ادبیات nbsp و البته منظورشان هر نو


پان ! تَوَهُمیسم :))
منبع :
درخواست حذف این مطلب