دیروز واسه من خیلی خوب بود، چون از اول صبح تا ساعت دو هر جا رفتی باهات بودم ، البته مجبور بودم دورادور باشم ، با تمام خوبی ، این روزا داغونتر از همیشه ،تو چرا نمی تونی درک کنی ، من تحت هیچ شرایطی حتی یه دقیقه هم نمی تونم به تو فکر نکنم ، ساعت دو موقعیت خوبی بود میخواستم چشمم رو ببندم و بیام بهت بگم تورو خدا بیا بی خیال این آزمایش ی ... اله شو ، هیچی عوض نمیشه ، فقط ی ... ال با بدبختی من باید بگذرونم ... امروز فقط و فقط به خاطر ناراحتی روز آ ... ت و قولی که


301_65
منبع :
درخواست حذف این مطلب