١- از بین سه ف al ، cu و فولاد های آلیاژی کدامیک برای ساخت بدنه هواپیما مناسبتر است ؟ دلیل خود را توضیح دهید
٢- م ارتجایی کدام است ؟
الف - مساحت زیر نمودار تنش و کرنش در ناحیه الاستیک
ب- مساحت زیر نمودار تنش و کرنش در ناحیه پلاستیک
ج - مساحت زیر نمودار تنش و کرنش
د- میزان چقرمگی نمونه
٣- آلیاژ های آلومنیوم به چند دسته تقسیم می شوند و چند مورد از مصارف هر یک را نام ببرید.
٤- استحکام تسلیم کدام است ؟
الف - نقطه ای در نمودار تنش و کرنش که استحکام به حداکثر می رسد .
ب - نقطه ای در نمودار تنش و کرنش که تغییر شکل پلاستیک شروع می شود
ج - نقطه ای در نمودار تنش و کرنش که نمونه می شکند
د - نقطه میانی نمودار تنش و کرنش
٥ - استحکام نهایی یک ف کدام است ؟
الف - نقطه ای در نمودار تنش و کرنش که میزان اعمال نیرو به حداکثر میزان خود می رسد .
ب - نقطه ای در نمودار تنش و کرنش که تغییر شکل پلاستیک شروع می شود
ج - نقطه ای در نمودار تنش و کرنش که نمونه می شکند
د - نقطه میانی نمودار تنش و کرنش