چگونیان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، در آ ین دیدار معظم انقلاب با دانشجویان و تشکل های انقل ، یکی از فرامین ایشان به تشکل ها، هم افزایی بین تشکل ها بود. مطمئنا نکته مهمی است که تشکل های هم فکر، اختلافات جزیی را کنار بگذارند و در مواقعی در کنار هم صف آرایی کنند و چشم دشمنان را کور کنند که دشمن طاقت اتحاد ندارد.

ادامه مطلب