در کلاس های writing بر اساس سطح زبان اموزان به تمرین و بررسی جمله، یک پاراگراف تا چند پاراگراف و نهایتا به نوشتن یک مقاله بر اساس استاندارد های جهانی میپردازیم و نکات و مورد نیاز جهت نوشتن یک مقاله استاندارد آموزش داده میشود. در سطوح بالا تر writing research paper و هر آنچه که جهت نوشتن یک مقاله علمی مورد نیاز است بررسی و آموزش داده خواهد شد.
ویژ ... های دوره:
نحوه صحیح نوشتن جملات
نحوه صحیح نوشتن یک پارارگراف
نحوه نوشتن 4 to 5 parag ... h essay
آموزش structure مختص writing
آموزش اصولی و دقیق punctuation
نحوه صحیح نوشتن introduction
نحوه صحیح نوشتن conclusion
نحوه صحیح نوشتن body
بررسی و نحوه صحیح نوشتن thesis statement
بررسی و آموزش نحوه نوشتن topic sentence
بررسی و تمرین روی مقالات معتبر جهان
نحوه صحیح نوشتن مقالات mla
نحوه صحیح reference دهی
موارد بالا تنها بخشی از ویژ ... های منحصر به فرد دوره های writingمیباشد.