دوره های ترمیک:
کلاس های 20 جلسه ای سه روز در هفته
کلاس های 14 جلسه ای دو روز در هفته
روز های زوج و فرد به انتخاب زبان آموز
کلاس های پنجشنبه
کلاس های ...
این کلاس ها از ساعت 8:00 صبح الی 9:45 شب برگزار می شوند.
ویژ ... ها:
مکالمه محور بودن کلاس ها
آموزش صحیح و کاربردی grammar
آموزش writing مکاتبات روز مره و ضروری
آموزش تلفظ صحیح کلمات و جملات
آموزش slang, idiom, expression
آموزش collocation
بحث و بررسی بخش هایی از ... ها
بحث و بررسی انواع موسیقی