سازمان های تعاون روستایی استان ها موظف شدند کارگروه نظارت و ارزی جهت نظارت بر فرآیندهای اجرایی تشکل ها و نظام های صنفی کشاورزی را سازماندهی نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، بر اساس ابلاغیه دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با توجه به اهمیت و ضرورت ارزی عملکرد تشکل ها و نظام های صنفی کشاورزی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل ها جهت جلوگیری از بروز انحرافات و تخلفات احتمالی، بر اساس بند 11 دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزی ، سازمان های تعاون روستایی استان موظفند کارگروه یاد شده را طبق تبصره ماده 1 شیوه نامه نظارت و ارزی سازماندهی کنند.

کارگروه نظارت و ارزی استان، مرکب از سه نفر شامل: مسئول امور تشکل های کشاورزی، کارشناس حقوقی و کارشناس امور مالی خواهد بود.

در بند 11 دستور العمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزی آمده است: تعیین ترکیب گروه نظارت و ارزی نظام های صنفی کشاورزی در سطح ملی به عهده مدیرکل دفتر امور تشکل های کشاورزی ، در سطح استان به عهده مدیر تعاون روستایی استان و در سطح شهرستان به عهده رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان می باشد.

تبصره ماده 1 این دستورالعمل نیز بیان می دارد محورها و حدود نظارت بر تشکل ها و نظام های صنفی بر مبنای آیین نامه و اساسنامه شامل مقررات اداری، مالی، حقوقی و اجرایی از مرحله سازماندهی و ساماندهی و عضوگیری، صدور و تمدید پروانه، تعیین تعرفه ها ،تشکیل مجامع و انتخابات تا آموزش و توانمندسازی و حمایت از تشکل ها و صنوف می باشد.