کویر لوت

اصطلات جغرافیایی که تاکنون به این خطه پهناور نسبت داده شده است عبارتند از: چاله لوت (چاله لوت در کتاب ژئومرفولوژی کاربردی –بیابان – فرسایش بیابانی – ... حسن احمدی معادل پلایا playa یک واژه اسپانیائی است گرفته شده و به معنی حوضه مرکزی و یا به عنوان چاله داخلی مورد استفاده دارد)، دشت لوت، کویر لوت، بیابان لوت و .... ولی

واژه «دشت لوت» در بر ... رنده تمامی واژه های دیگر است.
موقعیت و شاخص های کلی دشت لوت
دشت لوت محدوده ای است بین استان های ... اسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان
دشت لوت بین دو گسل نهبندان در شرق و نای بند در غرب قرار دارد.
حد شمالی آن در حد مدار 32 درجه و حد جنوبی در حد مدار 28 درجه .است
وسعت حوضه آب ... ر دشت لوت، حدود 175 هزار کیلومتر مربع (یک دهم مساحت کشور)
طول آن از شمال به جنوب حدود 900 کیلومتر و غرب به شرق حدود 300 کیلومتر است
پست ترین نقطه دشت لوت 190 متر از سطح دریا است(لوت مرکزی)
دشت لوت جایگاه رخداد زمین لرزه های بزرگ و مهمی بوده است
در پای کوه های مشرف به کویر بزرگ لوت آثاری از س ... ت انسان از هزاره چهارم پیش ز میلاد ... مشاهده شده (ماخذ شماره 2)
بزرگترین ناحیه جمعیتی دشت لوت « ... د» که در گذشته های دور به آن خبیص می گفتند.
دره سیرچ و ناحیه مس ... ی آن به همین نام یکی از زیباترین چشم اندازهای سر ... حاشیه این دشت اسرار آمیز است.
پدیده های جالب
اشکال شگفت ان ... ز دشت لوت در واحدهای جغرافیایی آن
دشت لوت نمایشگاهی طبیعی از شگفت ان ... ز ترین عوارض بیابانی دنیا است نظیر:
بزرگترین شهر کلوخی جهان.. منطقه کلوتها از دور به ... ابه های شهری بزرگ می ماند که توصیف های گونان از آن شده است نظیر: شهر خیالی و یا شهر لوت
مرتفع ترین هرمهای ماسه ای دنیا در لوت است. مرتفع ترین هرم های شناخته شده دنیا حداکثر 300 متر ارتفاع دارند (لیبی) اما در لوت ارتفاع برخی هرم ها گاه به 480 متر هم می رسد.
40 م ... وط آتشفشان کواترنر در سطح دشت لوت وجود دارد .
پهنه های وسیع ماسه و ریگ با طیف رن ... قهوده ای روشن تا خا ... تری و سیاه نظیر «گدار باروت» که چون خاک آن سیاه و شبیه باروت است به این نام حوانده می شود
زهرا رضایی