ساعت کار کتابخانه در6 ماهه اول سال جاری به شرح ذیل اعلام می گردد:


سالن مطالعه خواهران:
7/30 لغایت 20/30
سالن مطالعه برادران:
7/30 لغایت 21