نشست تخصصی کارشناسان تربیت بدنی و سرگروه های آموزشی استان ،نواحی و مناطق با حضور معاونت تربیت بدنی و سلامت جناب آقای قاسم پور