دومین کارگروه تخصصی جشنواره روش های برتر تدریس با حضور رئیس اداره تربیت بدنی استان جناب آقای یعقوبی