کارگاه ضمن خدمت درس پژوهی و ارائه گزارش فعالیت سرگروه های مناطق هفده گانهضمن خدمت درس پژوهی با حضور کارشناسان مناطق هفده گانه و سرگروه های آموزشی مناطق و نواحیضمن خدمت روش های برتر تدریس استان


برگزاری دوره ضمن خدمت علم تمرین ناحیه یک شهرکرد