۱. بین انگشت شصت و سبابه (l۱۴)


این نقطه که در قسمت گوشتی بین انگشت شصت و سبابه قرار گرفته است، برای تسکین سردرد استفاده می شود. گاهی چند دقیقه ماساژ نرم در این نقطه می تواند دندان درد، درد گردن و شانه، درد آرتروز، یبوست، و الکل زد ... را کاهش دهد. وقتی ماساژ را انجام می دهید، اول مطمئن شوید که دست تان را مشت کرده اید، چون در این ح ... بهترین دسترسی را به نقطه ی فشار دارید.


ادامه مطلب