در این پست منابع درس اصول ارائه وتحقیق رابه صورت پاو ... ونت قرارمیدهیم،با یاد ... ری و به کاربردن مطالب این پاو ... وینت ها می توانید یک ارائه بسیار عالی داشته باشید.این فایل ها را در زیر میتوانید ... کنید.

rtp13_ch1_research_basics

rtp13_ch2_research_topics

rtp13_ch3_bibliog ... hic_database

rtp13_ch4_scientific_publications

rtp13_ch5_writing

rtp13_ch6_presentation

rtp13_ch7_ethics