بسمه تعالی
بارم بندی درس زبان انگلیسی
ارزش ی ... درس زبان انگلیسی پایه دهم مشتمل بر 2 بخش آزمون مستمر و پایانی به شرح زیر می باشد:
آزمون مستمر:
این آزمون، از بخش های مختلف کتاب دانش آموز و کتاب کار به صورت مستمر در هر نیمسال تحصیلی
توسط دبیران محترم ارزشی ... می گردد . فعالیت های کلاسی، مشارکت های گروهی و فعالیت های
داوطلبانه دانش آموزان نیز در این بخش لحاظ می گردد.
نمره آزمون های مستمر اول و دوم، هر یک 20 نمره می باشد که توزیع نمرات به صورت متناسب پس
بخش های کتبی و شفاهی توسط دبیران گرامی انجام می شود.
آزمون پایانی :
آزمون های پایانی اول و دوم شامل موارد زیر است:
speaking
reading
writing
listening
grammar
vocabulary
برای نیمسال دوم 5 نمره به درس 1،2 و 15 نمره به درس 3 و 4 اختصاص می یابد.
آزمون پایانی ( مجموعاً 8 نمره ) یک تا دو هفته پیش از آغاز speaking , listening بخش های
امتحانات پایانی هر نیمسال برگزار می گردد. مابقی آزمون ( 12 نمره) در روز امتحان پایانی برگزار خواهد
شد.


:speaking آزمون
role ) و ایفای نقش ( monologue) تک گویی ،( interview) در این آزمون مواردی همچون مصاحبه
بین معلم و دانش آموزان و یا دانش آموزان با یکدیگر، متناسب با مضمون ها و ساختارهای تدریس (play
شده در کتاب صورت می ... رد. (مجموعاً 4 نمره)
:listening آزمون
این بخش از آزمون شامل سه بخش درک مطلب شنیداری به شرح زیر است:
دو متن برگرفته از کتاب (مجموعاً 2 نمره ) و یک متن خارج از کتاب ( 2 نمره) که همسو و هماهنگ با
مضامین و ساختارهای مرتبط و هم سطح با کتاب درسی است.
می تواند شامل vocabulary و grammar, writing, reading , listening آزمون بخش های
گستره ای از تمرین ها و فعالیت های متنوع باشد که ( چند گزینه ای، مرتب ... ی، پر ... جای خالی،
درست و غلط ،پاسخ به سوال و .... ) باشد که هماهنگ با تمرین های کتاب کار و نمونه سوالات ارائه شده
توسط گروه زبان های خارجی دفتر تألیف طرح می گردد.
نمرة نهایی مجموع آزمون مستمر و آزمون پایانی تقسیم بر 2 خواهد بود.
امتحان مرداد و شهریور:
آزمون مرداد و شهریور با همان شیوه آزمون پایانی برگزار شده طول سال تحصیلی خواهد بود . آزمون
در همان روز برگزاری آزمون کتبی صورت خواهد گرفت. speaking , listening


آزمون های مستمر و پایانی درس زبان انگلیسی پایه دهم
نام آزمون مفاد آزمون مجموعه نمره
مستمر
بخش های مختلف کتاب کار و دانش آموز+فعالیت های
کلاس
20
پایانی
مصاحبه تک-گروهی ، ایفای نقش speaking آزمون
(زمان: یک تا دو هفته پیش از آزمون کتبی)
4 نمره
listening آزمون
سه بخش: دو متن از کتاب ( 2 نمره)
یک متن خارج از کتاب ( 2 نمره)
4 نمره
reading, writing , vocabulary, grammar آزمون
انواع متنوعی از پرسش ها از جمله پاسخ تشریحی، چند گزینه،
درست و غلط ،مرتب ... ی و ....
12 نمره
در مجموع 20 نمره
مرداد و شهریور
به همان روال آزمون پایانی برگزار می گردد. بخش های
در همان روز آزمون کتبی برگزار (listening , speaking )
می گردد
20 نمره
نمره نهایی هر یک از نیمسال ها = 20 نمره پایانی + 20 نمره مستمر تقسیم بر دو