مسئول شدی بیاور ارزانی را

در ترکیه هی هدر نده  money  را

تولید وطن ب ، به چشمت بگذار

قبل از همه نیز کود انسانی را

مصطفی صاحبی

وطنز

vatanz_ir