قواعد مدنے


✴️1-قاعده ائتمان

متن : « الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین »

یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزے جز سوگند لازم نیست .

( القواعد الفقهیه ، ج 2، ص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدنی )09127045177

✴️ 2-قاعده اتلاف

ادامه مطلب