انواع کلمه

انواع کلمه

- اسم

- فعل

- حرف

اسم: کلمه ای که برای نامیدن اشخاص سعید

اشیاء قلم

حیوانات أسد

به کار می رود. کلماتی هم ممکن است برای نامیدن به کار نرود ولی در گروه اسم

قرار بگیرد. زیرا دارای مفهوم مستقل می باشند و در عین حال زمان هم ندارند مانند

اسم های پرسشی و ...

مشخصه اصلی اسم:

1. داشتن ال در ابتدای کلمه. الکتاب

2. تنوین در آ کلمه. کتاباً

(تنوین نونی است که خوانده می شود ولی نوشته نمی شود.

ً ٌ ٍ )

3. ة در آ کلمه. مدرسة

نکته:

در آ بعضی کلمات (ة) تای گردی وجود دارد که به

آن تای تأنیث می گوییم.

به کلماتی که در آ آنها (ة) به کار رفته باشد مونث

نامیده می شود. سفینة - نافذة

به کلماتی که در آ آنها (ة) به کار نرفته باشد مذکر

نامیده می شود.قلم - باب - کنز

نکته نکته:

· اسم های مذکری هستند که هیچ مونثی ندارند:

قَلَم - کِتاب – جِدار و ...

· اسم های مذکری که برای مونث آنها الفاظ خاصی در عربی وجود دارد:

أب (پدر) أُم (مادر)

أخ (برادر) أخت (خواهر)

ابن (پسر) بنت (دختر)

و ...