اقدام پژوهی در مورد افت تحصیلی
... اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم. فرمت فایل: ورد قابل ویراش تعداد صفحات: 30
اقدام پژوهی در مورد افت تحصیلی ... اقدام پژوهی "چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم."
اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.
فرمت فایل: ورد قابل ویراش
تعداد صفحات: 30

فهرست مطالب
چکیده :
کلید واژه:
مقدمه
توصیف وضع موجود
گرد آوری شواهد (1)
الف : ... ب نمرات
نمودار شماره1 : نمودار ستونی میان ... ن نمرات مهر،آبان،آذر
ب : پرسش نامه
ج : مصاحبه با والدین
د : مصاحبه با همکاران
پیشینه تحقیق :
تجزیه وتحلیل داده ها
یافتن راه حل ها
علت1:عدم علاقه به ادامه تحصیل:
علت2:عدم درک ارزش کاروتوان آینده نگری
علت3:نداشتن ان ... زه
علت4:ترس و اضطراب امتحان
علت5 : سردر گمی در خانه
علت6: عدم رابطه بین خانه و مدرسه
علت7::بی توجهی والدین نسبت به امور درسی فرزندشان
انتخاب طرح جدید و اجرای آن
روش اول: دادن برنامه ی درسی
روش دوم:تبادل نظررودرروی دانش آموز قوی با ضعیف
گردآوری شواهد (2)
اعتبار بخشی و ارزی ...
نتیجه ... ری، ایرادها، پیشنهادها
فهرست منابع

چکیده :
بارها در کلاس درس خود مشاهده می ... که تعدادی از دانش آموزانم به دلایل مختلفی نسبت به بقیه دچار افت تحصیلی هستندودرارزشی ... های کتبی وشفاهی نمرات پایینی ... ب می کنندووالدین آنها ازاین موضوع احساس رنج می نمودندوبا همهً تلاش د ... ی جبران آن برمی آمدند.
در بسیاری از مواقع می دیدم که شاگردانم دچارتحقیرهاوسرزنش هاوتنبیهات قرار می گرفتندوگاهی نیز گره بسته ی آنان با اتخاذ مواضع نادرست والدین یا خود من بسته تر می شد.
با مشاهده ی این مساًله در کلاسم تصمیم گرفتم با پیدا ... راه حل های مناسب وابتکاری سرنوشت آنها را تغییر دهم،در نتیجه با مطالعهً کتاب های گوناگون وتحقیقات انجام شدهً قبلی توانستم قبل از امتحانات نوبت اول،با برگزاری جلسات مداوم با اولیاوبا اجرای سه روش شامل:
1 - دادن برنامه پیشنهادی درسی
2 - رودررویی وتبادل نظر دانش آموز قوی با ضعیف
3 - تهیهً فرم نظارت خانواده بر امور درسی فرزندشان
روز به روز به فرا ... ری آنان روح تازه ای بخشیده ومیان ... ن نمرات دانش آموزان ضعیفم را از 7به16 رسانده وآنها را موفق وشاد ببینم.

کلید واژه: افت تحصیلی،برنامه پیشنهادی،تبادل نظر،فرم نظارت

... اقدام پژوهی "چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم." اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد. فرمت فایل: ورد قابل ویراش تعداد صفحات: 30           فهرست مطالب چکیده : کلید واژه: مقدمه  توصیف ...

... اقدام پژوهی


معاون آموزشی


اقدام پژوهی مدیر


اقدام پژوهی آموزگار ابت ...


اقدام پژوهی معاون اجرایی


اقدام پژوهی معاون عمومی


اقدام پژ