اقدام پژوهی چگونه توانستم درس املا را در دانش اموزان تقویت کنم
اقدام پژوهی چگونه توانستم درس املا را در دانش اموزان تقویت کنم
اقدام پژوهی چگونه توانستم درس املا را در دانش اموزان تقویت کنم چگونه توانستم درس املا را در دانش اموزان تقویت کنم
فهرست مطالب
مقدمه : 3
توصیف وضعیت موجود 3
گردآوری اطلاعات (شواهد 1) 4
تجزیه و تحلیل اطلاعات 4
خلاصه یافته های اولیه 4
اصول و مبانی املا 4
املا و انواع آن 5
روش تدریس املا 6
نکات برجسته روش آموزش املای فارسی : 6
گام اول , انتخاب متن : 7
گام دوم 7
گام سوم 8
گام چهارم 8
راههای پیشنهادی برای تقویت املایی دانش آموزان ضعیف 8
چگونگی اجرای راه جدید 9
گرد آوری اطلاعات ( شواهد 2 ) 10
نتیجه گیری 12
منابع و ماخذ 13

مقدمه : توصیف وضعیت موجود
مقطع ابت زیر بنای مقاطع دیگر تحصیلی می باشد و در مقطع ابت نیز پایه اول اساس پایه های دیگر می باشد و هر چقدر دانش آموزان در این پایه بهتر آموزش ببینند در پایه های دیگر راحت تر هستند و بالع ؛ در پایه اول دو درس ریاضی و فارسی ( قرائت فارسی و املای فارسی ) کلیدی هستند و بیشترین ساعات به این دو درس اختصاص می یابد و از بین دو درس ذکر شده درس فارسی از اهمیت دو چندانی برخوردار می باشد. طوری که بدون یادگیری درس فارسی , یادگیری دروس دیگر تقریباً غیر ممکن می باشد.
چندین بار بود که آموزگار پایه دوم از وضعیت تحصیلی دو دانش آموز ابراز نگرانی می کرد و آنان را در حد دانش آموزان پایه اول هم نمی دانست . از عدم پیشرفت تحصیلی آنان صحبت می کرد؛ مدیر مدرسه با اولیای دانش آموزان ذکر شده , مشاوراتی را بعمل آورد . قرار شد آنان به فرندان خود کمک کنند و همگام با معلم درس ها را تکرار و تمرین کنند.

چگونه توانستم درس املا را در دانش اموزان تقویت کنم فهرست مطالب مقدمه : 3 توصیف وضعیت موجود 3 گردآوری اطلاعات  (شواهد 1) 4 تجزیه و تحلیل اطلاعات 4 خلاصه یافته های اولیه 4 اصول و مبانی املا 4 املا و انواع آن 5 روش تدریس املا 6 نکات برجسته روش آموزش املای فارسی : 6 گام اول , انتخاب متن : 7 گام دوم 7 گام سوم 8 گام چهارم 8 راههای پیشنهادی برای تقویت املایی دانش آموزان ...

قدام پژوهی درس املا اقدام پژوهی املا نمونه اقدام پژوهی املا اقدام پژوهی چگونه توانستم درس املا را در دانش اموزان تقویت کنم