اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم
اقدام پژوهی ضعف درسی نمونه اقدام پژوهی ضعف درسی ضعف درسی اقدام پژوهی
اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم فهرست مطالب
چکیده : 5
کلید واژه: 5
مقدمه 6
توصیف وضع موجود 7
گرد آوری شواهد (1) 9
الف : ب نمرات 9
نمودار شماره1 : نمودار ستونی میانگین نمرات مهر،آبان،آذر 10
ب : پرسش نامه 10
ج : مصاحبه با والدین 11
د : مصاحبه با همکاران 12
پیشینه تحقیق : 14
تجزیه وتحلیل داده ها 16
یافتن راه حل ها 16
علت1:عدم علاقه به ادامه تحصیل: 17
علت2:عدم درک ارزش کاروتوان آینده نگری 17
علت3:نداشتن انگیزه 17
علت4:ترس و اضطراب امتحان 18
علت5 : سردر گمی در خانه 18
علت6: عدم رابطه بین خانه و مدرسه 18
علت7::بی توجهی والدین نسبت به امور درسی فرزندشان 18
انتخاب طرح جدید و اجرای آن 20
روش اول: دادن برنامه ی درسی 20
روش دوم:تبادل نظررودرروی دانش آموز قوی با ضعیف 20
گردآوری شواهد (2) 23
اعتبار بخشی و ارزی 26
نتیجه گیری، ایرادها، پیشنهادها 29
فهرست منابع 30
بارها در کلاس درس خود مشاهده می که تعدادی از دانش آموزانم به دلایل مختلفی نسبت به بقیه دچار افت تحصیلی هستندودرارزشی های کتبی وشفاهی نمرات پایینی ب می کنندووالدین آنها ازاین موضوع احساس رنج می نمودندوبا همهً تلاش د ی جبران آن برمی آمدند.
در بسیاری از مواقع می دیدم که شاگردانم دچارتحقیرهاوسرزنش هاوتنبیهات قرار می گرفتندوگاهی نیز گره بسته ی آنان با اتخاذ مواضع نادرست والدین یا خود من بسته تر می شد.
با مشاهده ی این مساًله در کلاسم تصمیم گرفتم با پیدا راه حل های مناسب وابتکاری سرنوشت آنها را تغییر دهم،در نتیجه با مطالعهً کتاب های گوناگون وتحقیقات انجام شدهً قبلی توانستم قبل از امتحانات نوبت اول،با برگزاری جلسات مداوم با اولیاوبا اجرای سه روش شامل:
1 - دادن برنامه پیشنهادی درسی
2 - رودررویی وتبادل نظر دانش آموز قوی با ضعیف
3 - تهیهً فرم نظارت خانواده بر امور درسی فرزندشان
روز به روز به فراگیری آنان روح تازه ای بخشیده ومیانگین نمرات دانش آموزان ضعیفم را از 7به16 رسانده وآنها را موفق وشاد ببینم.

فهرست مطالب چکیده : 5 کلید واژه: 5 مقدمه 6 توصیف وضع موجود 7 گرد آوری شواهد (1) 9 الف : ب نمرات 9 نمودار شماره1 :  نمودار ستونی میانگین نمرات مهر،آبان،آذر 10 ب : پرسش نامه 10 ج : مصاحبه با والدین 11 د : مصاحبه با همکاران 12 پیشینه تحقیق : 14 تجزیه وتحلیل داده ها 16 یافتن راه حل ها 16 علت1:عدم علاقه به ادامه تحصیل: 17 علت2:عدم درک ارزش کاروتوان آینده نگری 17 عل ...

اقدام پژوهی ضعف درسی نمونه اقدام پژوهی ضعف درسی ضعف درسی اقدام پژوهی