چه ی میتواند جانشین خدا شود؟!

خداخلق کرد آدمی، گردد خلیفه بر زمین

تا به جایش باشد او، درهر زمینه اوامین

این سؤال آمد میان، دانی امین او کیست به کار

دان امین باشد ی، پرقدرت وبا اختیار

آن توانی که خدا، دارد هم او باشد چو او

تا شود اوجانشین، چون او کند بی گفتگو

این چنین هست امین، اما امین خاص او

که به اذن حق کُند، حتی کَنَد از جا زِ کوه !

این چنین قدرت فقط، زاید زِ ایمان به خدا

که توان ی چو او، و آن هم مدام آرد ندا !

بندۀ حق زی ، شاد و مکین در این جهان

تا شوی الگو در آن، مردم بگیرند از تو جان

این امین خاص اوست، زآن بگذری عام است امین

که بلا شرط هم نَی است، بلکه رهی دارد باین

در به هر کاری تو باش، تکلیفی داری تو به دوش

که به آن تن بایدت، امرخدا گیری تو گوش

هر ی در کار خود، جای خدای است بر زمین

تا کند خدمت به خلق، نَی گیرد در کار حب و کین

پس امانت را توان، این هم بدانی از خدا

تا که گیری آن به کار،یا رهی گیری خود جدا

که سزای آن رهت، دوزخ بوَد در واپسین !

پس به هُش باش جانشین،تا بدنکاری بر زمین