تبریز: هر ساله با ورود به نیمه دوم سال، لحظه شماری های کارگران برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده آغاز می شود.

امسال نیز همچون سال های گذشته، نخستین جلسه م ی پیشنهاد حداقل حقوق و دستمزد کارگران با عنوان «کارگروه مزد ۹۶» در آستانه برگزاری قرار دارد و بنا بر این است که در آذرماه، جلسات این کارگروه فعالیت خود را آغاز کند.

«تعیین حداقل دستمزد سال آینده» به این ترتیب است که هر ساله، ابتدا جلسات م ی با محوریت معاونت وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل های کارگری، کارفرمایی و ت برگزار می شود و پیشنهادات لازم برای حداقل مزد در این جلسات مورد بررسی قرار می گیرد تا در نهایت، پیشنهادات در نشست شورای عالی کار متشکل از ۳ کارگری، ۳ کارفرمایی و ۴ ت تصویب شود.

با این حال، جلسات تعیین حداقل دستمزد ۹۶ نیز با دعوت وزارت کار از تشکل های کارگری و کارفرمایی در آستانه برگزاری قرار دارد و به زودی نخستین جلسه م ی مزد سال آینده، برگزار می شود. در همین حال قرار است تشکل های رسمی کارگری و کارفرمایی، نمایندگان خود را برای حضور در کارگروه مزد ۹۶ به وزارت کار معرفی کنند و سپس جلسات م ی این کارگروه آغاز شود.

معیارهای تعیین حداقل دستمزد

اما معیارهای تعیین حداقل دستمزد کدامند؟ قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده تا همه ساله، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین و تصویب کند؛ نخست اینکه حداقل مزد کارگران باید با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی اعلام شود.

طبق معیار دوم نیز، تعیین حداقل مزد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده کارگری تامین شود که طبق تعریف سازمان جهانی کار (ilo)تعداد متوسط یک خانواده کارگری ۴ نفر اعلام شده است.