قدیما سیاست این بود که اقشار ضعیف جامعه بیسواد باشند تا فکر نکنند ، و باز قدیم ها مدل فکر نکن دیگه ای بود که رویکرد و نظریات دانشمندانی که اذعان داشتند فکر نکن ، به گذشته فکر نکن ، به تجربیات تلخ فکر نکن ، به هرچی سرت آوردند و آزارت دادند فکر نکن . حتی آنقدر ادامه دادند که فکر آیندت هم نباش ، میاد و میره . اینقدر س ... وش و س ... وش و پنهان اما ... ه ای که خو ... ده . اما الان در عصر حاضر حدود بیست سالی میشه که این نظریات باطل شدند . این رویکرد فکر ... اینطوری میگه که تا میتونی فکر ... ، به چیز هایی که باعث آزارت شدند اجازه بده تو فکرت به طور پیوسته باشند و برند .

محتوی فکرت مهم نیست ، این فرآیند فکرت هست که مهمه .

چقدر قشنگ میگه که وقتی نمی توانی چیزهایی رو عوض ... ی و تغییرشان بدهی ، چیزهایی که تحت کنترل نیستند را بپذیر . اصل پذیرش :) که کماکان باعث لبخند ما میشود .


* دلیل این که مختصری راجع به این مطلب نوشتم این بوده که الان هم بعضی از اساتید حوزه روان و اعصاب تاکید میکنند فکر نکن و دیگران را از لذت فکر ... بی بهره ساختند یا هم فراموش ... د که این فضیلت را به من و شما بگویند .