پاو وینت تشکل های کارگری در

پس از به وجود آمدن صنایع کشور و شکل گیری طبقه کارگر به ویژه با آغاز دوران سلطنت رضا شاه و از ابتدای قرن اخیر، خواست ایجاد تشکل و فعالیت های سندیکایی و اتحادیه ای مستقل، اصلی ترین مطالبه کارگران و مزدبگیران ایرانی بوده است. هرچند این در مقاطع مختلف با سرکوب های خونینی نیز مواجه بوده است، اما به مدد مبارزات خستگی ناپذیر کارگران و تلاش های بی دریغ پیشگامان کارگری در ایران، موفقت هایی را نیز در طول این سالیان ب کرده است. قانون کار مصوب ۱۳۳۷ شمسی، علیرغم نارسایی های عمده یکی از این دستاوردها بود که لااقل وجود سندیکاها را به لحاظ قانونی پذیرفته بود.ید فایل
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]