میزان تاثیر سهمیه بسیج در کنکور سراسری و آزاد 95 – 96

سهمیه بسیج یکی از سهمیه هایی است که در کنکور مورد توجه داوطلبان قرار می ... رد و برای ارتقا رتبه میتوان از آن استفاده نمود.اما سوالاتی پیرامون استفاده از سهمیه بسیج مطرح می شود

مشاوران مرکز ... تدریس به سوالات شما درباره سهمیه بسیج در کنکور پاسخ خواهند داد:

سهمیه بسیج چند درصد در کنکور تاثیرگذار است؟

میزان فعالیت در بسیج چقدر باعث افزایش سهمیه خواهد شد؟

سهمیه بسیج در سال 95 چه تغیراتی داشته است؟

تاثیر بسیج عادی و بسیج فعال چه تفاوتی دارد؟

تاثیر سهمیه بسیج بر روی کدام دوره های می باشد؟

آیا دوره تکمیلی بسیج تاثیری در سهمیه بسیج دارد؟

نحوه استفاده از سهمیه بسیج در کنکور سراسری و ازاد به چه شکل است؟

آیا استفاده از سهمیه بسیج کمکی به پذیرش در ... های شرایط دار می کند؟

بروزرسانی در تاریخ 10/26/2016

ادامه مطلب