طرح جدید وزارت کار برای کار رایگان بیکاران
عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از ابلاغ ناگهانی دستورالعمل « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال» گفت:این طرح که همان طرح شاگردی گذشته است مجدداً با تغییر عنوان بهه استان ها ابلاغ شده تا یک سال از کارگران بیکار بدون حقوق بیگاری بکشند.
طرح جدید وزارت کار برای کار
طرح جدید وزارت کار برای کار , عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از ابلاغ ناگهانی دستورالعمل « مهارت آموزی
نیروی کار حین اشتغال» گفت:این طرح که همان طرح شاگردی
گذشته است مجدداً با تغییر عنوان به استان ها ابلاغ شده تا یک سال از کارگران بیکار بدون حقوق بیگاری بکشند.
علی خ ، عضو کارگری شورای عالی کار، در واکنش به ابلاغ دستورالعمل « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال» گفت:
در حالی که جامعه کارگری در حال بررسی طرح کارورزی بود، در تاریخ 13 اردیبهشت سال جاری
دستورالعملی با استناد به بند 5 شورای عالی اشتغال تحت عنوان
« مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال در فضای واقعی»
از سوی ربیعی به مدیران کل ادارات کار سراسر استان ها ابلاغ شده است.طرح جدید وزارت کار برای کار
همان طرح شاگردی است
عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: ایجاد بسترهای ایجاد اشتغال مولد و پایدار برای جوانان و عملیاتی
برنامه های اشتغا ایی در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال یکی
از اه این دستورالعمل عنوان شده است. در این دستورالعمل بیان شده است که این دستورالعمل با «تأکید بر
اهمیت مضاعف در دستور کار مراجع ذی ربط قرار گیرد».
عضو کارگری شورای عالی کار با تأکید بر اینکه طرح « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال» همان طرح
شاگردی است که با توجه به ایرادهایی که بر آن وارد شد، از دستور اجرا خارج شد گفت:
درحال حاضر عنوان طرح شاگردی قبلی تغییر کرده و با عنوان جدید مجدداً برای
اجرا به استان ها ابلاغ شده است.طرح جدید وزارت کار برای کار
این طرح به مراتب بدتر از طرح کارورزی است.
وی تأکید کرد: اقداماتی که در طرح «کارورزی» برای جلوگیری از سوءاستفاده ها در نظر گرفته شده است دردستورالعمل
« مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال» لحاظ نشده است. در طرح «کارورزی» حقوقی
برای کارورزان در نظر گرفته شده است اما در دستورالعمل جدید نه تنها حقوقی گرفته نشده بلکه زمینه سوء استفاده کارفرما
از نیروی کار مهیا است. طرح «کارورزی» صرفاً برای فارغ حصیلان ی
است اما دستورالعمل « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال» برای تمام بازار کار امکان اجرا دارد. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
عنوان وبلاگ : خانه
منبع :
برچسب ها : طرح جدید وزارت کار برای کار رایگان بیکاران - جدید ,دستورالعمل ,ابلاغ ,مهارت ,نیروی ,اشتغال» ,جدید وزارت ,مهارت آموزی ,آموزی نیروی ,شورای عالی ,کارگری شورای ,مهارت آموزی نیروی ,حقوق بیگاری ب