آسان:سهل

آقای فرانسوی:موسیو

آهنگر:نهامین

ابزار درو:داس

اثر عشیری:دیوار اقیانوس

اثر نه دوموریه:ماریان

اثر گراهام گرین:عامل انسانی

اثر حسینقلی مستعان:شهر آشوب

از جهات اصلی:جنوب

از چاشنی ها:سس 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]