آبرو و نیک نامی:

ابله:کانا

اثر با اک:پسر عمو پونس

اثر پا:رد

از ایالات :جورجیا

از ایالات :رودایلند

از بالا به زیر نگریستن:اشراف

از بی ادبان ادب آموخت:لقمان

از روی اجبار:ضرورتا

از روی نوبت:نوبتی 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]