اهواز - ایرنا - مدیرعامل شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفت: طلب جمعی از قطعه سازان گروه ملی صنعتی فولاد در اهواز تا یک ماه آینده به تدریج پرداخت می شود.

حمید محمودی دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: قرار است منابعی از بانک ملی تامین شود و با قطعه سازان توافق شده که به تدریج این طلب پرداخت شود.
وی افزود: مطالبات این قطعه سازان از سال 93 تاکنون است و پرداخت بستگی به وصول نقدینگی از سهامدار دارد.
محمودی ادامه داد: قطعه سازان که این چند سال برای طلب خود صبر د یک ماه دیگر تحمل کنند تا طلب آنها پرداخت شود.
این گزارش حاکیست: جمعی از قطعه سازان طلبکار روز دوشنبه در محل شرکت گروه ملی صنعتی فولاد در اهواز برای چندمین بار د.
یکی از کنندگان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: مدیر عامل گروه ملی سه هفته پیش قول داده بود که در مدت یک هفته شروع به پرداخت مطالبات می کند اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
وی افزود: مدیر مالی گروه ملی به کنندگان اعلام کرد که موجودی شرکت برای حقوق کارمندان هزینه شده و پولی برای پرداخت مطالبات شما ندارد.
وی که خواست نامش ذکر نکرد گفت: پیش از عید نیز وعده هایی برای پرداخت داده شد اما نتیجه ای حاصل نشد.
گفتنی است گروه ملی فولاد ایران به بانک ملی واگذار شده است.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ 18ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﯿﻠﮕﺮﺩ، ﺗﯿﺮﺁﻫﻦ، ﻟﻮﻟﻪ ﺑﯽ ﺩﺭﺯ، ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭﺯﺟﻮﺵ، ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻔﺘﻮﻟﯽ، ﭘﺮﻭﻓﯿﻞ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺩ ﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﯼ را تولید می کند.این شرکت ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻏﻞ، ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﻭﺍﻗﻊ ﺍست.
جمعی از کارگران کارگران گروه ملی صنعتی فولاد در اهواز نیز در ماه های گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مطالبات عقب افتاده چند ماه خود در مقابل این شرکت کرده بودند.
3004 /6037
خبرنگار: خاطره ** انتشار دهنده: عبدالحمید راجی