بخش دوم

 آغاز نامه

برای شروع نگارش یک نامه با توجه به موقعیتی که شما در آن قرار دارید می توانید از جملات و مثال های زیر استفاده فرمایید.

we are writing to inform you that your credit card will be expire at the end of this month.

این نامه را برای شما می نویسیم تا به اطلاع برسانیم که کارت اعتباری شما در پایان این ماه منقضی خواهد شد.

to request …

به منظور درخواست برای ....

to enquire about …

برای تحقیق در مورد ....

i am contacting you for the following reason.

بنده به دلایل زیر با شما تماس می ... رم.

i recently read/heard about your new products and would like to know … .

اخیرا در مورد محصولات جدید شما (مطالبی) خواندم / شنیدم و تمایل دارم در مورد ... اطلاعاتی داشته باشم.

having seen your advertisement in … , i would like to …

با مشاهده تبلیغات شما در .... تمایل دارم تا ....

i would be interested in (obtaining/receiving) …

علاقمند به دریافت ... هستم.

i received your address from … and would like to …

آدرس شما را از ... گرفتم و تمایل دارم ...

i am writing to tell you about …

قصد دارم به عرض شما برسانم که ...