تو لیله القبری ، برو ، تا لیله القدری شوی ...

یه بار با تهران به دور خورشید چرخیدم، الان انگار باز رو نقطه شروعم. دیدی دایره رو ، نقطه 360 درجه ش همون صفره شه. الان رو نقطه صفرم انگار. نقطه صفر یا سفر ! یه ح ... مقاومت دارم نسبت به تغییر، به هر نوع تغییری. حتی در حد تغییر مکان که وقتی خونهم پام نمی کشه برم بیرون، وقتی بیرونم پام نمی کشه برم خونه. امروزافسانه می گفت انگار زند ... ت کف دستته و نمی دونی می خوای باهاش چیکار کنی!

می خوام دستم و مشت کنم، می خوام مشتم و ببندم و بذارم تو جیبم.

ایمان نقطه ی آرامشه آیا؟