شازده کوچولو:

چرا به آدما هرچی بیشتر محبت کنی به جای اینکه بیشتر پیشت بمونن زودتر از پیشت میرن؟!..


روباه:

وقتے تو یه لیوان بیش از اندازش آب بریزی، تو آبه بیشتری نداری ... اضافش سر ریز میشه

حکایتہ_خیلیــــاس


.

.

.

سوختن قصه ی شمع است ولی قسمت ماست / شاید این قصه ی تنهایی ما کار خداست

آنقدر سوخته ام با همه بی تقصیری / که جهنم نگزارد به تنم تاثیری . . .

.

.

با تو بر مرغان دریایی م / بی تو در زندان تنهایی اسیرم

با تو در کاخ وفا ارباب عشقم / بی تو در کوه جفا سنگی حقیرم . . .

خدا رو میگم ها

.((محمدرضا حبیبی))

.

.


یه کِش اونقدری کِش میاد که بضاعتشه

بعدش از یه جایی به بعد دیگه نمیتونه ، نه که نخواد ؛ نمیتونه

زیادی بکشی در میره میخوره تو چشم و چ !

این جریان خیلی از آدماست ، آدم ها رو بیشتر از تحملشون تحت فشار قرار ندید ...