خوب همه چی ... اب شد همه بودن جز اونی که باید باشه

سو ... رایز شدم درحالی که خبر داشتم قراره سو ... رایز بشم به مز ... ف ترین

نحو ممکن

خوب امشب هم داره میگذره انقد نشستم صاف شدم کمرم پوکید

همه هم که کلا ترکی ور ور میکنن البته یکم پیشرفت ... خیلی سعی کنم

میتونم دوتا کلمه بفهمم

باعرض پوزش از دوستان ترک زبان

زبون .... دارید یه کلمه فارسی به زور بین حرفاتون هست انقدم

خودخواهید که بخاطر مهمون چهارتا کلمه فارسی حرف نمیزنید