٢٤ بهمن سالمرگ شاعر نامدار معاصر ایرانی "فروغ فرخزاد"

روحش شاد و یادش گرامی