امین امین با تمام جانم اعتراف میکنم و اعلام میکنم به خون پاکت اى بخشیده شده هستم، ضعیف بودم قوى هستم، ایمان به خون پاکت اى خداوندم مرا از هر گناه و مرگى رهانید و به زخمهایت شفا یافتم، کور بودم بینا گشتم و حال اى پدر از شادى به خودم میبالم. شکرت پدر که فیضت شامل حال من شد. دوستت دارم اى عیسى.