بدینوسیله نمرات میان ترم درس مالیه عمومی دانشجویان رشته حسابداری تی مرکز آموزش علمی کاربردی استانداری هرمزگان که در روز چهارشنبه مورخ 1395/03/05 برگزار گردید به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- رضا ن 17/5 2 - محسن ر 18/12

3 - فاطمه ر 13//12 4 - عرفان ق 15/62

5 - حمید ع 15 6 - ریحانه ا د 7/5

7 - حمیده ک 19/37

ضمناً دانشجویانی که در آزمون میان ترم غیبت داشتند نمره صفر منظور می گردد.