مرد جوانی نزد پدر خود رفت و به او گفت : می خواهم ازدواج کنم.

پدر خوشحال شد و پرسید: نام دختر چیست؟

مرد جوان گفت : نامش سامانتا است و در محله ما زند ... می کند.

پدر ناراحت شد. صورت در هم کشید و گفت: من متاسفم به جهت این حرف که می زنم اما تو نمی توانی با این دختر ازدواج کنی چون او خواهر توست. خواهش می کنم از این موضوع چیزی به مادرت نگو.

مرد جوان نام سه دختر دیگر را آورد ولی جواب پدر برای هر کدام از آنها همین بود. پس مرد جوان با ناراحتی نزد مادر خود رفت...