مهمترین چیزی که در این چند ماه اینجا بودن تمرین ... نوشتن ست.

بعد هفت ماه هر روز پای مقاله بودن و ایمیل انگلیسی زدن دیروز رفتم و امتحان آزمایشی gre دادم. در کمال ناباوری analytical writing شدم یک و نیم از شش!

بسیار احساس میکنم نیاز دارم به آموزش نوشتن، نوشته هام مبهم اند و کلی و ساختار درستی ندارند. نوشتن یعنی آموزش فکر ... .

در کل اینجا دارم میبینم که باید organizes تر و حرفه ای تر فکر و زند ... ... رو بیاموزم

بر شماست خوندن کتاب در مورد ساختار نوشتار و تفکر