کاریکارتور/ متحدان ترامپ در حمله به

ترامپ امشب از فرانسه و انگلیس به عنوان متحدانش در حمله به قدردانی کرد.