مثل نقطه ای کمرنگ که توی سطرهای زندگی دست پا میزنه..