تکالیف متنوّع جهت پرورش خلّاقیّت دانش آموزان در درس فارسی نوشتاری :


✔️الف ) با حروف ا سم خود کلماتی را از درس پیدا کنید. مثال: احمد ـ ازـ صبح ـ آموزگارـ دوستان
✔️ب ) با حرف آ ... کلمه ی داده شده کلمه ای پیدا کنید که این حرف اولین حرف کلمه باشد.
مثال:آموزگارـ رایانه- امروز
✔️پ ) حروف درهم ریخته را روی هم ترکیب کن .
مثال : خـ ر شـ یـ و د :
خورشید
✔️ت ) کلمه ی وارونه بدهید تا با کمک آینه کلمه را پیدا کند.
✔️ث ) با کم ... حرف به حرف کلمه کلمات جدید بسازید .
مثال : ورامین ـ رامین ـ امین ـ مین - ین ـ ن
✔️ج ) ده کلمه از متن درس داده سپس از دانش آموزان بخواهید معنی کلمات را پیدا کرده و جمله بسازند.
✔️چ ) ده کلمه از متن درس داده سپس از دانش آموزان بخواهید مخالف کلمات را پیدا کرده و جمله بسازند.
✔️ح ) ده کلمه مهم از درس بدهید تا با آن کلمات داستان بنویسند.
✔️د ) پنج جمله از جملات مهم درس را به صورت نیمه بدهید تا بقیه آن را از کتاب پیدا کنند.
✔️ذ ) چند کلمه از درس بدهید تا بچه ها آن کلمات را از متن درس پیدا کنند و جمله ی آن را بنویسند.
✔️ر ) وقتی نکات دستوری کتاب فارسی را درس می دهید با توجه به آن نکات تکلیف بدهید مثلا" اگر جملات پرسشی را درس می دهید، برای تکلیف از آنها بخواهید که جملات پرسشی را از درس پیدا کنند و بنویسند .