شعبه یکم دادگاه سنندج، شش فعال کارگری و مدنی را به زندان محکوم کرد. در این بیدادگاه، مهرداد صبوری به ۱ سال زندان، شاهو صادقی به ۳ ماه زندان، امید احمدی به ۱ سال زندان، روژین ابراهیمی به ۱ سال زندان، آرام محمدی به ۳ ماه زندان و دلنیا صبوری به ۱ سال زندان محکوم شدند. اتهام آنها شرکت در مراسم جهانی روز کارگر بود. محکوم شدگان در دادگاه اعلام کرده بودند که شرکت در مراسم اول ماه مه «روز جهانی کارگر» از حقوق اولیه طبقه کارگر به حساب می آید. آنها از شرکت خود در مراسم مستقل روز جهانی کارگر در سال ۱۳۹۵ در شهر کامیاران دفاع کرده بودند.

‎در خبری دیگر، روز ۲۴ مهر ماه، حکم شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه در مورد جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد به ... آنان ابلاغ شد. بر اساس این حکم، این دو عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بابت تشکیل این اتحادیه و اداره نمودن آن به ده سال زندان و فعالیت تبلیغی علیه ... به یک سال و مجموعا هر کدام به یازده سال زندان محکوم شده اند. همچنین در اخبار روزهای گذشته آمده بود که : شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم 6 سال زندان "اسماعیل عبدی" دبیر کانون صنفی معلمان ایران را مورد تایید قرار داده است.

واقعیت این است که این نمونه ها در کنار دهها مورد دیگر از رفتارهای سرکوبگرانه رژیم نشان میدهند که ... در ضدیت خود با طبقه کارگر شمشیر را از رو بسته است. دست ... ری و زندانی ... کارگران مبارز در کنار تلاش برای تغییر قانون کار بازهم به زیان بیشتر کارگران، در کنار تلاش برای تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی به بهره ... ری از نیروی کار ارزان در ایران است که تصویر سیاست های ضد کارگری رژیم را کامل می کند. اما کارگران به حکم شرایط عینی زند ... خود راهی ندارند جز اینکه در مقابل این سیاستهای رژیم ... سپر کنند. اگر رژیم برای تامین منافع طبقه سرمایه دار و بقای خود ابزارهای لازم را ساخته است، کارگران نیز در این نبرد حیاتی به ابزارهای خاص خود نیاز دارند. کارگران به همبست ... طبقاتی، به آگاهی بر منافع امروز و فردای خود، به شناخت قدرت واقعی خود، به تشکل های صنفی و ... خود، به ... ان معتبر و کارآمد خویش، به درس گرفتن از گذشته خود و از تجارب مبارزات جهانی این طبقه نیاز دارند. اما طبقه کارگر در این زمینه در ابتدای راه نیست، بخشی از این مسیر تا همین اکنون پیموده شده است. طبقه کارگر ایران در مقیاس وسیع حقوق و مطالبات اولیه خود را می شناسد و در صحنه های مختلفی برای ... ب آنها مبارزه می کند. ضرورت تشکل و همبست ... به خودآگاهی بخش هایی از طبقه کارگر تبدیل شده است و نطفه های اولیه تشکل های طبقاتی کارگران در متن دیکتاتوری و سرکوب حاکم بسته شده اند. نطفه هائی که با وزیدن هر نسیمی از ... و تغییر توازن قوا به زیان دشمن، به سرعت رشد خواهند کرد و گسترش خواهند یافت. شماری از ... ان کاردان، ثابت قدم و جسور در صفوف کارگران پرورده شده اند. سوسیالیسم به یکی از گرایش های واقعی در میان کارگران پیشرو تبدیل شده است. همه اینها توشه راهی است که این طبقه اندوخته است و پیشرویهای بعدی را ممکن می سازند.

اگر ... دقیقا کانونهای فوران خشم توده های مردم را تشخیص داده است و حملات خود را بر این کانونها متمرکز کرده است، این واقعیت در عین حال برای توده کارگران و فعالان ... های پیشرو اجتماعی نیز درس آموز است. آنها در سیمای پر از هراس امروز دشمن، نیز میتوانند توان ظاهرا پنهان نیروی تحول بخش فردای خود را مشاهده کنند. دشمنی که امروز از یک آ ... یون کم تعداد جمعی از کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر در یک شهر کوچک، به هراس می افتد و احکام زندان بر علیه ب ... ا کنندگان آن صادر می کند، از نادانیش نیست، بلکه از تشیخص ظرفیت بالقوه گسترش همین جویبارهائی است که چنانچه به هم بپیوندند، به رود ... وشان و بنیان کنی تبدیل می شوند. اما باوجود آگاهی بر این واقعیت، اشتباه ... در عین حال یک ندانم کاری تکراری در تاریخ است. تجربه حیات همه دیکتاتوریهای جهان نشان داده است که این غول سرانجام از قفس رها خواهد شد و اجازه نخواهد دادکه جهان تا سر به کام زورگویان و استثمارگران بگردد.

اما از همین امروز نباید دست روی دست گذاشت و فعالان کارگری و مبارزان فعالیتهای مدنی دربند را در چنگال رژیم تنها گذاشت. تعرض به شریف ترین انسانهای وارسته ای که امنیت و آسایش و حتی جان خود را فدای مصالح هم طبقه ای های خود، فدای ... و حقوق اولیه انسانی در این جامعه می کنند، نباید بدون پاسخ بماند. به هر وسیله ممکن باید به حمایت از کارگران و فعالین ... و مدنی دربند برخاست. این تنها خانواده های زندانیان ... و فعالین کارگری و مدنی دربند نیستند که جلو در زندانها جمع می شوند و دادخواهی عزیزان خود را فریاد می زنند، این ... ها بایستی هر چه گسترده تر باشد. خانواده های کارگران زندانی در این شرایط سخت را از لحاظ روحی و مادی نباید تنها گذاشت. مبارزین ... خارج از کشور، آنها که خواهان ... و عد ... و زند ... بهتر برای مردم این کشور هستند، مستقل از گرایش و جهت ... ریهای ... ، بایستی در این روزها آستین بالا بزنند و با آ ... یون های پرشور و پر تعداد خود، ... رسوائی رژیم ... ی را همه جا جار بزنند. سندیکاها و نهادهای کارگری در کشورهای مختلف را از آنچه که در ایران بر این انسانهای دربند میگذرد مطلع سازند و از این طریق رژیم ... ی را برای ... آنها تحت فشار قرار دهند.