آ ین تغییرات موجود در نگارش 8.2(95/08/25)

  • · آ ین تغییرات در ارسال اطلاعات فارغ حصیلان به سامانه امین
  • · رفع اشکال دریافت اطلاعات سیستم متمرکز منطقه
  • · رفع مشکل انتقال تابعیت به منطقه

آ ین تغییرات موجود در نگارش 16.2(95/08/25)

  • · آ ین تغییرات در ارسال اطلاعات فارغ حصیلان به سامانه امین
  • · رفع اشکال دریافت اطلاعات سیستم متمرکز منطقه
  • · رفع مشکل انتقال تابعیت به منطقه