یزید خلیفه سابق دمشق نیز، به خود حق میداد

که برای حفظ کیان قدرت خویش و آنچه که ی

جهان میدانست ، حسین و یارانش را که

تهدیدی برای تاج و تخت خویش میدید ، نابود کند!

ادامه مطلب