سلام


در جلسه ی هفتم، تحلیل متن "هنرمندان و معلمان" را به پایان رس ... م و تحلیل متن "هنرمندان معاصر" را آغاز کردیم.لغات جلسه ی آینده:

1- improve پیشرفت ... ، بهبود یافتن، بهبود دادن

the president imprved the economy / his health improved ... idly

2- beautiful زیبا

she was one of the most beautiful actresses of her time

3- however اما

i know his name; however, i can't remember his address.

4- rich غنی

this book is very rich; i've learnt a lot from it.

5- invent اختراع ...

the scientists have invented many instruments to encounter this problem

6- power قدرت

the power of the country diminished during his presidency.

7- full پُر، سرشار

the movie is full of beautiful scenes.

8- make ساختن

he made lunch for himself.

9- time زمان

during that time, i was very depressed.

10- function عملکرد، کارایی، کاربری

they program has many different functions.

11- operate عمل ... ،

the mission team operated in very harsh situations.

12- concept مفهوم

i can't understand this concept.
متن ترجمه و نلفظ:

متن زیر را به همراه ترجمه ی آن به دقت مطالعه کنید و تلفظ کلمات ناآشنا را بی ... د. (سایت
برای تلفظ بسیار مفید هست. تمرین شما در جلسه ی آینده این خواهد بود که از هر کدام موظف خواهد بود 2یا3 خط از متن انگلیسی را بخواند و بدون داشتن متن فارسی، آن را به فارسی برگرداند. نمره ی فعالیت براساس ترجمه ی صحیح و تلفظ صحیح انگلیسی در نظر گرفته می شود.
منشا زبان
mankind kept ideas and told others about them by writing them down. the story of writing goes back tens of thousands of years to when men first tried to preserve their ideas by painting simple pictures on the walls of their caves by scratching them on stones. these paintings were simple, compared to modern writing. a painting of a man, for example, might be the caveman's way of writing the word "father".
بشر با یادداشت ... ، ایده هایش را نگاه داشت و راجع به آنها به بقیه می گفت. داستان نگارش، به 10 ها هزار سال پیش برمی گردد، به زمانی که بشر برای اولین بار سعی کرد که ایده هایش را به وسیله ی نقاشی ... تصاویر ساده روی دیوارها و حکاکی ... آن ها روی سنگ، نگاه دارد. این نقاشی ها در قیاس با نگارش مدرن، خیلی ساده بودند. به عنوان مثال، نقاشی یک مرد، شاید روش یک غارنشین برا نوشتن کلمه ی "پدر" باشد.

موفق باشید ♥