با سلام پاو وینت مهارتهای آموزشی از سرگروه محترم خوی جهت استفاده همکاران قابل دسترسی می باشد .دریافت